Jump to content

Odblokowanie bootloadera a kwestia gwarancji Sony - dyskusja


Recommended Posts

Wstęp:

Nie jestem prawnikiem, jedynie co to przeczytałem i zinterpretowałem kodeks cywilny, oraz gwarancje producenta.

Sprawa jaką poruszam to nieszczęsne łamanie blokady bootloadera i kwestia późniejszej naprawy telefonu. Czyli czy mit "łamiąc blokade bootlooadera - tracisz gwarancje, jest prawdziwy".

Spis treści:

Post1. Informacje ogólne o systemie android, licencjach.

Post2. Problem.

Post3. Gwarancja - informacje ogólne.

Post4. Towar niezgodny z umową - informacje ogólne.

Post5. Gwarancja modelu Sony Ericsson Live with Walkman WT19i.

Post6. Bootloader a oficjalne stanowisko Sony.

Post7. Przypisy prawne.

Podstawy prawne

 • Sprzedaż konsumencka.
 • Zmiany w przepisach obowiązujących i przepis końcowy
Link to post
Share on other sites

1. Czym jest Booloader:

Boot Loader uruchamiany jest zaraz po załadowaniu BIOS'a, to od niego zależy start systemu. To BL wczytuje najniższe warstwy systemu więc to dlatego jest tak bardzo ważny - daje możliwości w zakresie wgrywania różnych nieautoryzowanych wersji oprogramowania.


1a. Czym jest Android:

Android to system operacyjny przeznaczony do urządzeń mobilnych, głownie chodzi o smartphone'y oraz tablety. Android oparty jest na jądrze Linuxa przez co obowiązuje go licencja GPL. Oparty jest na 3 platformach sprzętowych: ARM, MIPS, x86.


1b. Licencja GPL:

Licencja GPL w rozwinięciu General Public License, licencja wolności która opiera się na zasadzie 4 praw.

 • wolność uruchamiania programu w dowolnym celu (wolność 0)
 • wolność analizowania, jak program działa i dostosowywania go do swoich potrzeb (wolność 1)
 • wolność rozpowszechniania niezmodyfikowanej kopii programu (wolność 2)
 • wolność udoskonalania programu i publicznego rozpowszechniania własnych ulepszeń, dzięki czemu może z nich skorzystać cała społeczność (wolność 3).

Tutaj niestety pojawiają się pierwsze zgrzyty. Google, twórca Androida nie udostępnia swojego dzieła na zasadzie licencji GPL, narusza politykę Open source Linuxa. O co chodzi? Ogólnie sprawa wygląda tak, jeżeli oprogramowanie objęte licencją GPL zostanie zmodyfikowane to automatycznie podlega licencji copyleft - GPL 2. Android powstał na bazie Linuxa - oczywiste więc jest, że objęty powinien być licencją GPL2 jednak wedle Google - tak nie jest. Przyjmijmy, że Google pogodziło się i mamy Android GPL2.

Link to post
Share on other sites

2. Problem ogólny:

 

Wedle naszej świadomości mamy sobie telefon i gwarancje. Każda nasza modyfikacja powoduje jej utratę, czy to programu czy też sprzętu. Booloader i jego odblokowanie to modyfikacja oprogramowania, jednak czy samo odblokowanie jest znaczną ingerencją? Czy powoduje utratę gwarancji? Ciężko w 100% na to odpowiedzieć bo zawsze są jakieś niejasności - prawo nie jest doskonałe. Przejdźmy więc do zasadniczej części artykułu by odpowiedzieć na pytanie:

 

Czy złamanie blokady bootloader'a powoduje utratę gwarancji.

Link to post
Share on other sites

3. Czym jest Gwarancja:

 

Zacznijmy od tego, że gwarancja nie jest obowiązkiem a dobrą wolą producenta. W zasadzie producent w ten sposób pokazuje, że jest pewny swoich technologicznych rozwiązań w związku z tym może zapewnić, że będą świetnie działać przez jakiś tam okres czasu. Prawnie gwarancja ma kształtować obowiązki gwaranta (producenta, sprzedawcy, etc..), jeśli tego nie robi - przestaje być gwarancją.

 

Dokument na którym spisana jest gwarancja określa kto jest gwarantem, podmiotem który rozpatrzy nasz problem. Określony jest także czas gwarancji, przeważnie są to różne okresy.

Okres przez który nasz towar objęty jest gwarancją może zostać odpłatnie przedłużony (jeżeli istnieje taka możliwość), oczywiście sama gwarancja jest bezpłatna.

 

Co możemy złożyć na gwarancji? Jakie wady? To określa producent, czy dana usterka podlega naprawie gwarancyjnej czy też nie. Pod tym względem gwarancja Samsunga Solid jest dla mnie wzorem :)

 

Czy gwarancja jest jedynym orężem jaki posiada konsument? Nie! Mamy jeszcze rękojmie - czyli towar niezgodny z umową.

Link to post
Share on other sites

4. Towar niezgodny z umową:

Ten rodzaj ochrony następuje z mocny prawa - czyli sprzedawca w żaden sposób nie może jej ograniczyć ani całkowicie z niej zrezygnować. Towar niezgodny z umową obowiązuje równocześnie z gwarancją nadaną przez gwaranta - czyli przez pewien okres czasu (w przypadku rękojmi, 2 lata) chronią nas 2 dokumenty. To my - konsumenci decydujemy czy oddajemy przedmiot na gwarancji czy też skłądamy go jako niezgodny z umową.

Czym jest niezgodność towaru z umową?

- Towar nie może zostać użyty w należyty sposób - czyli w taki do jakiego został przeznaczony. Np; nie możemy dzwonić z naszego smartphone'a.

- Towar nie jest uruchomiony poprawnie przez sprzedawce lub konsumenta pomimo użycia do tego instrukcji, przykładowo pomimo poprawnej instalacji oprogramowania telefon ulega awarii.

- Wady prawne, tyczy się głownie skradzionych rzeczy.

Tutaj mała uwaga, jeśli kupujący, czyli my wiedzieliśmy, że kupujemy towar wadliwy - np: było to ujęte w umowie, nie możemy domagać się roszczeń na zasadzie towaru niezgodnego z umową.

U kogo dochodzimy swoich praw? W przypadku zgłoszenia towaru niezgodnego z umową, reklamacje składamy zawsze i tylko u sprzedawcy. Znów małą uwaga, sprzedawca odpowiada za towar i jego stan w chwili wydania towaru. W związku z tym, ustawa przyjmuje szereg domniemań.

Termin z jakim możemy zgłosić towar jako niezgodny z umową wynosi okres 2 lat od wydania towaru kupującemu. Jednak przez pierwsze sześć miesięcy istnieje domniemanie, że usterka była wbudowana, w późniejszym terminie to my, kupujący musimy udowodnić, że wada jest fabryczna przez co towar jest niezgodny z umową.

Kolejna uwaga! Wade musimy zgłosić do 2 miesięcy od jej wykrycia w przeciwnym razie nasza reklamacja zostanie odrzucona.

Dodam tylko, że jeżeli towar kupujemy po za lokalem sprzedawcy mamy prawo w przeciągu 10 dni od dokonania zakupu zwrócić towar bez jakiejkolwiek przyczyny, oczywiście sprzedawca musi zwrócić am pieniądze.


Art. 7. 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie dziesięciu dni ustalonym w sposób określony w art. 10 ust. 1.
2. Nie jest dopuszczalne zastrzeżenie, że konsumentowi wolno odstąpić od umowy za zapłatą oznaczonej sumy (odstępne).
3. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Jeżeli konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.


Ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

Podsumowuje więc 2 dokumenty chroniące konsumenta:

Gwarancja:

 • Podstawa uprawnień: Dokument gwarancyjny.
 • Czas trwania: Termin określony w dokumencie gwarancyjnym.
 • Termin wykonania: Określa gwarancja. Niezgodność towaru z umową:
 • Podstawa uprawnień: Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego.
 • Czas trwania: 2 lata, od dnia wydania towaru.
 • Obowiązki gwarana/sprzedawca na skutek wystąpienia wady: Nieodpłatna naprawa towaru tak aby był zgodny z umową, bądź wymiana na nowy. W przypadku jeśli wymiana/naprawa narażała by kupującego na niegodności, była niemożliwa bądź wykonana w czasie, kupujący ma prawo odstąpić od umowy, albo zarządać obniżenia ceny towaru.
 • Termin wykonania: 14 dni, w razie niedotrzymania tego terminu przez sprzedawce, roszczenia kupującego uznaje się za zasadne.
Link to post
Share on other sites

5. Gwarancja modelu Sony Ericsson Live with Walkman WT19i :Warunki
1. Niniejsza Ograniczona gwarancja jest ważna tylko pod warunkiem dołączenia do dostarczonego celem wymiany bądź naprawy Produktu oryginalnego dowodu zakupu danego Produktu, wystawionego przez autoryzowanego sprzedawcę Sony Ericsson i zawierającego datę zakupu oraz numer seryjny*.
2. Przy zastrzeżeniu lokalnych przepisów, w przypadku naprawy lub wymiany Produktu udziela się gwarancji na pozostały czas pierwotnego okresu gwarancyjnego lub na okres dziewięćdziesięciu (90) dni od daty naprawy, w zależności od tego, który z tych dwóch okresów będzie dłuższy, chyba, że przepisy lokalne stanowią inaczej. Naprawa lub wymiana może wiązać się z użyciem części bądź modułów funkcjonalnie równoważnych lub regenerowanych. Wymienione części, komponenty lub moduły stają się własnością Sony Ericsson.
3. Niniejsza gwarancja nie obejmuje uszkodzeń Produktu wynikających z normalnej eksploatacji i zużycia oraz z nieprawidłowego użycia, w tym m.in. z użycia niezgodnego z normalnym przeznaczeniem, wg instrukcji użycia i konserwacji firmy Sony Ericsson. Gwarancja nie obejmuje również uszkodzeń Produktu będących wynikiem wypadku, modyfikacji sprzętu bądź oprogramowania i działania siły wyższej, jak też uszkodzeń powstałych na skutek zalania płynem lub działania wilgoci.
4. Bateria podlega zużyciu. Stan baterii ulega pogorszeniu, co nie oznacza, że jest ona wadliwa. W momencie zauważalnego skrócenia się możliwego czasu rozmów lub czasu gotowości telefonu, należy wymienić baterię.
Na ekranie mogą być widoczne drobne, jasne lub ciemne, punkty. Są to tak zwane uszkodzone piksele, których nie można naprawić. Dopuszcza się wystąpienie maksymalnie dwóch uszkodzonych pikseli, czego nie uznaje się za usterkę. Mogą istnieć niewielkie różnice w wyglądzie zdjęć robionych za pomocą poszczególnych telefonów. Nie uważa się tego za usterkę podlegającą gwarancji.*
5. Produkt działa w systemie telefonii komórkowej oferowanym przez operatora niezależnego od Sony Ericsson. Firma Sony Ericsson nie odpowiada za ten system.

6. Niniejsza gwarancja nie obejmuje uszkodzeń Produktu spowodowanych pracami wykonywanymi przez osoby nieupoważnione do tego w sposób wyraźny przez Sony Ericsson.
7. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń lub obniżonej funkcjonalności Produktu w wyniku stosowania akcesoriów i urządzeń peryferyjnych innych, niż oryginalne produkty marki Sony Ericsson.
8. Sony Ericsson nie udziela żadnych gwarancji, domniemanych lub jawnych, w odniesieniu do usterek powstałych w wyniku działania wirusów, koni trojańskich, oprogramowania szpiegującego bądź innego szkodliwego oprogramowania.
9. Niektóre Produkty mogą być wyposażone w funkcje oparte na lokalizacji GPS lub współpracować z takimi funkcjami. Funkcja określania lokalizacji jest świadczona w oparciu o klauzule „bez gwarancji (AS IS)" i „z wszystkimi błędami (WITH ALL FAULTS)". Sony Ericsson nie daje żadnej gwarancji dokładności takich informacji lokalizacyjnych. Korzystanie przez urządzeniez informacji lokalizacyjnych może być obarczone błędami lub mogą występować przerwy w dostępie do takich informacji, które są ponadto zależne od dostępności sieci. Proszę wziąć od uwagę, że funkcje lokalizacji mogą być ograniczone lub niedostępne w pewnych warunkach, jak na przykład we wnętrzu lub w bezpośrednim sąsiedztwie budynków.
10. Niniejsza Ograniczona Gwarancja wymienia wszystkie prawa i środki zaradcze przysługujące Państwu ze strony firmy Sony Ericsson w odniesieniu do wadliwego Produktu. Wyklucza się wszelkie domniemane gwarancje, w tym m.in. gwarancje dotyczące przydatności do celów handlowych lub szczególnych zastosowań. Firma Sony Ericsson i jej licencjodawcy w żadnym wypadku nie odpowiadają za przypadkowe lub wtórne szkody  dowolnej natury ani za utracone zyski i czas lub za stratę handlową, na ile pozwalają na to przepisy prawa.


Ważne dla nas punkty: 3, 6, 8.
 

3. Niniejsza gwarancja nie obejmuje uszkodzeń Produktu wynikających z normalnej eksploatacji i zużycia oraz z nieprawidłowego użycia, w tym m.in. z użycia niezgodnego z normalnym przeznaczeniem, wg instrukcji użycia i konserwacji firmy Sony Ericsson. Gwarancja nie obejmuje również uszkodzeń Produktu będących wynikiem wypadku, modyfikacji sprzętu bądź oprogramowania i działania siły wyższej, jak też uszkodzeń powstałych na skutek zalania płynem lub działania wilgoci.


Jasno z zaznaczonego fragmentu wynika, że gwarancja nie obejmuje wad związanych z modyfikacją oprogramowania - czyli w naszym przypadku zdjęcia blokady Bootloadera. Nie jest jednak napisane, że po zdjęciu blokady tracimy prawo do gwarancji! Nie możemy jednak domagać się naprawy gwarancyjnej usterki spowodowanej naszym działaniem - czyli przykładowo po operacji odblokowania bootloadera telefon nam nie wystartuje. Ale jeśli po odblokowaniu B'L po jakimś czasie padnie nam środkowy przycisk i nie zajdzie związek przyczynowo skutkowy pomiędzy naszym wcześniejszym działaniem a awarią - możemy oddawać telefon na gwarancji bądź też udowadniać, że jest niezgodny z umową. Przykładowo, awarie spowodował zły montaż przycisku.

Analogicznie punkt 6 i 8.

Podsumowując: Jeśli nasze działania przyczyniły lub mogły przyczynić się do usterki, nasze roszczenie może zostać odrzucone. Przeważnie tak jest choć nie zawsze, dużo zależy od polityki firmy jak i konkretnej osoby. O ile sprzedawca będzie nie ugięty, czyli dochodzenie swoich praw na zasadzie towaru niezgodnego z umową odpada tak gwarancja może przejść.

I nie w wyniku naszego cwaniactwa, że przywrócimy sobie blokade a raczej w wyniku uprzejmości firmy/serwisu.

Nie chcę tu prowadzić reklamy i nie odbierajcie tego co napisze jako darmowego zareklamowania firmy a raczej jako opinie popartą empirycznie. Sony jest bardzo w porządku wobec klienta i jak do tej pory nigdy z naprawą nie robili problemów, mam nadzieje, że tak pozostanie.

Link to post
Share on other sites

6. Bootloader a oficjalne stanowisko Sony:

W związku z petycją deweloperską którą otrzymało Sony, odnośnie wolnego oprogramowania, firma postanowiła wspomóc deweloperów (chodzi tu głownie o XDA) i ogół społeczności zajmującej się mordowaniem oprogramowania. Czym się pomoc objawia? Sony umieściło oficjalną instrukcje ściągania blokady bootloader'a, oczywiście nie wszystko jest piękne i różowe.

 

Hidden Content


Warning! If you perform this step, you will unlock the boot loader. This may void your warranty and/or any warranty from your operator. If you still want to unlock the boot loader of your phone, enter fastboot.exe -i 0x0fce oem unlock 0xKEY, where KEY is the unlock boot loader key you got in the beginning of this instruction. The boot loader should now be successfully unlocked.


Dostajemy jasne ostrzeżenie, że nasze działania mogą ale nie muszą spowodować "utratę gwarancji". Przykładowo operator jak i serwis mogą upierać się, że awaria przycisku spowodowana jest naszym działaniem, co ma BL do usterki przycisku fizycznego? Wedle logiki - nic, ale pomimo tego możemy spotkać sięz podważeniem naszej reklamacji. Oczywiście to zależy od firmy o czym już pisałem.

Link to post
Share on other sites
 • 7 months later...

7. Przypisy prawne:

Podstawy prawne:

____________________
Sprzedaż konsumencka. Art. 2. [Potwierdzenie zawarcia umowy]

1. Sprzedawca jest obowiązany podać do wiadomości kupującego cenę oferowanego towaru konsumpcyjnego oraz jego cenę jednostkową (cenę za jednostkę miary), chyba że wyrażają się one tą samą kwotą. Przy sprzedaży towaru konsumpcyjnego oferowanego luzem jest wymagane podanie jedynie ceny jednostkowej. Taki sam sposób podawania cen powinien być stosowany w reklamie.
2. Przy sprzedaży na raty, na przedpłaty, na zamówienie, według wzoru lub na próbę oraz sprzedaży za cenę powyżej dwóch tysięcy złotych sprzedawca jest obowiązany potwierdzić na piśmie wszystkie istotne postanowienia zawartej umowy.
3. W pozostałych przypadkach, na żądanie kupującego, sprzedawca wydaje pisemne potwierdzenie zawarcia umowy, zawierające oznaczenie sprzedawcy z jego adresem, datę sprzedaży oraz określenie towaru konsumpcyjnego, jego ilość i cenę.

Art. 3. [Obowiązek udzielenia jasnych informacji]

1. Sprzedawca dokonujący sprzedaży w Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany udzielić kupującemu jasnych, zrozumiałych i niewprowadzających w błąd informacji, wystarczających do prawidłowego i pełnego korzystania ze sprzedanego towaru konsumpcyjnego. W szczególności należy podać: nazwę towaru, określenie producenta lub importera, znak zgodności wymagany przez odrębne przepisy, informacje o dopuszczeniu do obrotu w Rzeczypospolitej Polskiej oraz, stosownie do rodzaju towaru, określenie jego energochłonności, a także inne dane wskazane w odrębnych przepisach.
2. Informacje, o których mowa w ust. 1, powinny znajdować się na towarze konsumpcyjnym lub być z nim trwale połączone, w przypadku gdy towar jest sprzedawany w opakowaniu jednostkowym lub w zestawie. W pozostałych przypadkach sprzedawca jest obowiązany umieścić w miejscu sprzedaży towaru informację, która może zostać ograniczona do nazwy towaru i jego głównej cechy użytkowej oraz wskazania producenta lub importera.
3. Sprzedawca jest obowiązany zapewnić w miejscu sprzedaży odpowiednie warunki techniczno-organizacyjne umożliwiające dokonanie wyboru towaru konsumpcyjnego i sprawdzenie jego jakości, kompletności oraz funkcjonowania głównych mechanizmów i podstawowych podzespołów.
4. Na żądanie kupującego sprzedawca jest obowiązany wyjaśnić znaczenie poszczególnych postanowień umowy.
5. Sprzedawca jest obowiązany wydać kupującemu wraz z towarem konsumpcyjnym wszystkie elementy jego wyposażenia oraz instrukcje obsługi, konserwacji i inne dokumenty wymagane przez odrębne przepisy.
6. Informacje lub dokumenty, o których mowa w ust. 1 i 5, powinny być sporządzone w języku polskim lub, o ile rodzaj informacji na to pozwala, w powszechnie zrozumiałej formie graficznej. Wymogu używania języka polskiego nie stosuje się do nazw własnych, znaków towarowych, nazw handlowych, oznaczeń pochodzenia towarów oraz zwyczajowo stosowanej terminologii naukowej i technicznej.

Art. 4. [Zgodność z umową towaru konsumpcyjnego]

1. Sprzedawca odpowiada wobec kupującego, jeżeli towar konsumpcyjny w chwili jego wydania jest niezgodny z umową; w przypadku stwierdzenia niezgodności przed upływem sześciu miesięcy od wydania towaru domniemywa się, że istniała ona w chwili wydania.
2. W przypadku indywidualnego uzgadniania właściwości towaru konsumpcyjnego domniemywa się, że jest on zgodny z umową, jeżeli odpowiada podanemu przez sprzedawcę opisowi lub ma cechy okazanej kupującemu próbki albo wzoru, a także gdy nadaje się do celu określonego przez kupującego przy zawarciu umowy, chyba że sprzedawca zgłosił zastrzeżenia co do takiego przeznaczenia towaru.
3. W przypadkach nieobjętych ust. 2 domniemywa się, że towar konsumpcyjny jest zgodny z umową, jeżeli nadaje się do celu, do jakiego tego rodzaju towar jest zwykle używany, oraz gdy jego właściwości odpowiadają właściwościom ce[CENZURA]ącym towar tego rodzaju. Takie samo domniemanie przyjmuje się, gdy towar odpowiada oczekiwaniom dotyczącym towaru tego rodzaju, opartym na składanych publicznie zapewnieniach sprzedawcy, producenta lub jego przedstawiciela; w szczególności uwzględnia się zapewnienia, wyrażone w oznakowaniu towaru lub reklamie, odnoszące się do właściwości towaru, w tym także terminu, w jakim towar ma je zachować.
4. Na równi z zapewnieniem producenta traktuje się zapewnienie osoby, która wprowadza towar konsumpcyjny do obrotu krajowego w zakresie działalności swojego przedsiębiorstwa, oraz osoby, która podaje się za producenta przez umieszczenie na towarze swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia odróżniającego.

Art. 5. [Wyłączenie związania zapewnieniem]

Sprzedawca nie jest związany zapewnieniem, o którym mowa w art. 4, jeżeli wykazał, że zapewnienia tego nie znał ani, oceniając rozsądnie, znać nie mógł albo że nie mogło ono mieć wpływu na decyzję kupującego o zawarciu umowy, albo też że jego treść sprostowano przed zawarciem umowy.

Art. 6. [Nieprawidłowości w montażu i uruchomieniu]

Za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową uważa się również nieprawidłowość w jego zamontowaniu i uruchomieniu, jeżeli czynności te zostały wykonane w ramach umowy sprzedaży przez sprzedawcę lub przez osobę, za którą ponosi on odpowiedzialność, albo przez kupującego według instrukcji otrzymanej przy sprzedaży.

Art. 7. [Wiadome niezgodności]

Sprzedawca nie odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową, gdy kupujący w chwili zawarcia umowy o tej niezgodności wiedział lub, oceniając rozsądnie, powinien był wiedzieć. To samo odnosi się do niezgodności, która wynikła z przyczyny tkwiącej w materiale dostarczonym przez kupującego.

Art. 8. [uprawnienia kupującego]

1. Jeżeli towar konsumpcyjny jest niezgodny z umową, kupujący może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie naraziłby kupującego inny sposób zaspokojenia.
2. Nieodpłatność naprawy i wymiany w rozumieniu ust. 1 oznacza, że sprzedawca ma również obowiązek zwrotu kosztów poniesionych przez kupującego, w szczególności kosztów demontażu, dostarczenia, robocizny, materiałów oraz ponownego zamontowania i uruchomienia.
3. Jeżeli sprzedawca, który otrzymał od kupującego żądanie określone w ust. 1, nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że uznał je za uzasadnione.
4. Jeżeli kupujący, z przyczyn określonych w ust. 1, nie może żądać naprawy ani wymiany albo jeżeli sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby kupującego na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy; od umowy nie może odstąpić, gdy niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jest nieistotna. Przy określaniu odpowiedniego czasu naprawy lub wymiany uwzględnia się rodzaj towaru i cel jego nabycia.

Art. 9. [Terminy]

1. Kupujący traci uprawnienia przewidziane w art. 8, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową nie zawiadomi o tym sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.
2. Minister właściwy do spraw gospodarki w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw rolnictwa po zasięgnięciu opinii Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów określi, w drodze rozporządzenia, dla towarów żywnościowych krótsze terminy zawiadomienia, mając na względzie trwałość tych towarów.

Art. 10. [Przedawnienie roszczeń kupującego]

1. Sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru kupującemu; termin ten biegnie na nowo w razie wymiany towaru. Jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana, strony mogą ten termin skrócić, jednakże nie poniżej jednego roku.
2. Roszczenia kupującego określone w art. 8 przedawniają się z upływem roku od stwierdzenia przez kupującego niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową; przedawnienie nie może się skończyć przed upływem terminu określonego w ust. 1. W takim samym terminie wygasa uprawnienie do odstąpienia od umowy.
3. Zawiadomienie sprzedawcy o niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową przerywa bieg przedawnienia. Przedawnienie nie biegnie w czasie wykonywania naprawy lub wymiany oraz prowadzenia przez strony, nie dłużej jednak niż przez trzy miesiące, rokowań w celu ugodowego załatwienia sprawy.
4. Upływ powyższych terminów nie wyłącza wykonania uprawnień wynikających z niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową, jeżeli sprzedawca w chwili zawarcia umowy wiedział o niezgodności i nie zwrócił na to uwagi kupującego.

Art. 11. [Obligatoryjność stosowania ustawy]

Uprawnień unormowanych w niniejszej ustawie nie można wyłączyć ani ograniczyć w drodze umowy zawartej przed zawiadomieniem sprzedawcy o niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową. W szczególności nie można tego dokonać przez oświadczenie kupującego, że wie o wszelkich niezgodnościach towaru z umową, lub przez wybór prawa obcego.

Art. 12. [Roszczenie zwrotne]

1. W przypadku zaspokojenia roszczeń wynikających z niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową sprzedawca może dochodzić odszkodowania od któregokolwiek z poprzednich sprzedawców, jeżeli wskutek jego działania lub zaniechania towar był niezgodny z umową sprzedaży konsumenckiej. Do odpowiedzialności odszkodowawczej stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego o skutkach niewykonania zobowiązań.
2. Roszczenie zwrotne przewidziane w ust. 1 przedawnia się z upływem sześciu miesięcy; staje się wymagalne z chwilą zaspokojenia kupującego, nie później jednak niż w dniu, w którym sprzedawca obowiązany był to uczynić.

Art. 13. [udzielenie gwarancji]

1. Udzielenie kupującemu gwarancji następuje bez odrębnej opłaty przez oświadczenie gwaranta, zamieszczone w dokumencie gwarancyjnym lub reklamie, odnoszących się do towaru konsumpcyjnego; określa ono obowiązki gwaranta i uprawnienia kupującego w przypadku, gdy właściwość sprzedanego towaru nie odpowiada właściwości wskazanej w tym oświadczeniu. Nie uważa się za gwarancję oświadczenia, które nie kształtuje obowiązków gwaranta.
2. Sprzedawca udzielający gwarancji wydaje kupującemu wraz z towarem dokument gwarancyjny; powinien także sprawdzić zgodność znajdujących się na towarze oznaczeń z danymi zawartymi w dokumencie gwarancyjnym oraz stan plomb i innych umieszczonych na towarze zabezpieczeń.
3. Oświadczenie gwarancyjne powinno być sformułowane zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 3 ust. 1 zdanie pierwsze. Jednakże uchybienie tym wymaganiom pozostaje bez wpływu na ważność gwarancji i nie pozbawia kupującego wynikających z niej uprawnień.
4. W dokumencie gwarancyjnym należy zamieścić podstawowe dane potrzebne do dochodzenia roszczeń z gwarancji, w tym w szczególności nazwę i adres gwaranta lub jego przedstawiciela w Rzeczypospolitej Polskiej, czas trwania i terytorialny zasięg ochrony gwarancyjnej. Ponadto powinno być w nim zawarte stwierdzenie, że gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

______________________________________________
Zmiany w przepisach obowiązujących i przepis końcowy  


Art. 15. [Wejście w życie]

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003 r.

Odnośnik 1.

Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia dyrektywy 99/44/WE z dnia 25 maja 1999 r. w sprawie niektórych aspektów sprzedaży towarów konsumpcyjnych i związanych z tym gwarancji (Dz.Urz. WE L 171 z 07.07.1999).
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.

Link to post
Share on other sites
 • 4 years later...

Mogę się wypowiedzieć w kwestii praktycznej. Jeżeli przywrócisz klucze DRM po wcześniejszym zrobieniu backupu partycji TA i naprawisz oprogramowanie programem Xperia Companion to stan fabryczny będzie istniał i gwarancję uznają. Ja tak miałem. Miałem problem z gniazdem słuchawkowym, i się ruszał wtyk od słuchawek co skutkowało rozłączaniem, ale naprawili po kilku dniach w w-support.

Link to post
Share on other sites
Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Loading...
 • Recently Browsing   0 members

  No registered users viewing this page.


×
×
 • Create New...

Important Information

We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. More in Guidelines and Privacy Policy .